Kurssivalinnat - tulevat kolmoset

Tä­män vuo­den esi­va­lin­nois­sa­si si­nul­la tu­lee olla va­lit­tu­na kaik­ki abi­vuo­den pa­kol­li­set kurs­sit:

WÄI06 / S206
WHI03
WMAB06

Jos si­nul­la on pit­kä ma­te­ma­tiik­ka, niin

WMAA09 ja WMAA10

Jos yk­kös- ja kak­kos­vuo­del­ta si­nul­ta puut­tuu pa­kol­li­sia kurs­se­ja, niin va­lit­se ne nyt. Huom! WKU02 tai WMU02 on pa­kol­li­nen kurs­si.

Huom. Tar­kis­ta kurs­sien ja opin­to­jak­so­jen vas­taa­vuus en­nen va­lin­to­jen te­koa, jos si­nul­ta puut­tuu 1. tai 2. vuo­den pa­kol­li­sia opin­to­ja: VAS­TAA­VUUS­TAU­LUK­KO.

Va­lit­se yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ai­neis­sa­si val­ta­kun­nal­li­set sy­ven­tä­vät kurs­sit sekä so­vel­ta­vat kou­lu­koh­tai­set kurs­sit. Huo­mi­oi ker­taus­kurs­sit sekä syk­syl­lä että ke­vääl­lä.

Pidä huo­li koko­nais­kurs­si­mää­räs­tä­si!
Si­nun tu­lee suo­rit­taa vä­hin­tään 75 kurs­sia, mie­lel­lään penk­ka­rei­hin men­nes­sä.

Muis­ta tar­kis­taa reh­to­ril­ta en­nak­koon kou­lun ulko­puo­lis­ten kurs­sien hy­väk­si­lu­ku.

Sa­von­lin­nan ly­se­on lu­kioLOPS 2016 Esi­va­lin­ta­opas 2022-202331.1.2020