Opinto-ohjaus

– pa­kol­li­nen kurs­si WOP02: Jat­ko-opin­not ja työ­e­lä­mä: Jat­ko-opin­to­vaih­to­eh­to­jen esit­te­ly­jä, vie­rai­li­joi­ta ja vie­rai­lu­ja, työ­e­lä­mään tu­tus­tu­mis­ta, kir­jal­li­sia har­joi­tuk­sia ja teh­tä­viä.

– so­vel­ta­va kurs­si WOP05: Olet­ko ol­lut kesä­töis­sä, osa-aika­työs­sä tai teh­nyt va­paa­eh­tois­työ­tä lu­ki­on ohel­la? Kurs­siin si­säl­tyy työ­paik­kaan ja sen toi­mi­a­laan kuu­lu­van tut­kiel­man te­ke­mi­nen. Kurs­sin voi suo­rit­taa it­se­näi­ses­ti omas­sa aika­tau­lus­sa.

Sa­von­lin­nan ly­se­on lu­kioLOPS 2016 Esi­va­lin­ta­opas 2022-202331.1.2020