Lukiodiplomit

Valtakunnalliset soveltavat kurssit

Kysy tar­kat oh­jeet lu­ki­o­dip­lo­mien suo­rit­ta­mi­seen ai­neen­o­pet­ta­jal­ta.

Kuvataiteen lukiodiplomi (WLD02)

Kurs­sin ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja an­taa eri­tyi­sen näy­tön lu­ki­o­ai­kai­ses­ta osaa­mi­ses­taan ja har­ras­tu­nei­suu­des­taan kuva­tai­tees­sa. Kuva­tai­teen lu­ki­o­dip­lo­min ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja osoit­taa kuva­tai­teen ja muun vi­su­aa­li­sen kult­tuu­rin laa­ja-alais­ta osaa­mis­taan tuot­ta­mal­la, tul­kit­se­mal­la ja ar­vot­ta­mal­la moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia ku­via. Kurs­sin kes­kei­set si­säl­löt pe­rus­tu­vat opis­ke­li­jan lu­ki­o­dip­lo­mil­le aset­ta­miin ta­voit­tei­siin sekä hä­nen va­lit­se­maan­sa teh­tä­vään, näkö­kul­maan ja to­teu­tus­ta­paan. Kuva­tai­teen lu­ki­o­dip­lo­mi muo­dos­tuu te­ok­ses­ta sekä työs­ken­te­ly­pro­ses­sia, itse­ar­vi­oin­tia ja kuva­tai­teen tun­te­mus­ta ku­vaa­vas­ta port­fo­li­os­ta.

Kuva­tai­teen lu­ki­o­dip­lo­min oh­jeet

Liikunnan lukiodiplomi (WLD04)

Kurs­sin ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja an­taa eri­tyi­sen näy­tön lu­ki­o­ai­kai­ses­ta osaa­mi­ses­taan ja har­ras­tu­nei­suu­des­taan lii­kun­nas­sa. Lii­kun­nan lu­ki­o­dip­lo­min ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja poh­tii moni­puo­li­ses­ti lii­kun­nan mer­ki­tys­tä elä­mäs­sään sa­mal­la ke­hit­tä­en fyy­sis­tä toi­min­ta­ky­ky­ään, lii­kun­nal­lis­ta eri­tyis­o­saa­mis­taan, har­ras­tu­nei­suut­taan ja yh­teis­työ­kyky­jään. Kurs­sin kes­kei­siä si­säl­tö­jä ovat lii­kun­nan osi­oi­den li­säk­si lii­kun­nal­li­sen tut­kiel­man sekä port­fo­li­on te­ke­mi­nen. Lii­kun­nan lu­ki­o­dip­lo­mi muo­dos­tuu lii­kun­ta­ky­kyi­syy­den, lii­kun­ta­tie­to­jen, eri­tyis­o­saa­mi­sen, har­ras­tu­nei­suu­den ja yh­teis­työ­tai­to­jen sekä port­fo­li­on muo­dos­sa teh­tä­vän itse­ar­vi­oin­nin muo­dos­ta­mas­ta ko­ko­nai­suu­des­ta.

Lii­kun­nan lu­ki­o­dip­lo­min oh­jeet

Median lukiodiplomi (WLD05)

Kurs­sin ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja an­taa eri­tyi­sen näy­tön lu­ki­o­ai­kai­ses­ta me­di­a­o­saa­mi­ses­taan ja har­ras­tu­nei­suu­des­taan. Me­di­an lu­ki­o­dip­lo­min ta­voit­tee­na on edis­tää opis­ke­li­jan moni­puo­li­sia me­dia- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja sekä me­di­an vä­li­nei­den, il­mai­su­kei­no­jen ja mah­dol­li­suuk­sien luo­vaa käyt­töä. Li­säk­si edel­ly­te­tään in­for­maa­ti­on kriit­ti­sen va­lin­nan, tul­kin­nan, ar­vi­oin­nin ja jä­sen­te­lyn tai­toa, me­di­a­suh­teen poh­din­taa ja me­di­an toi­min­ta­ym­pä­ris­tön hah­mot­ta­mis­ta. Kurs­sin kes­kei­set si­säl­löt pe­rus­tu­vat opis­ke­li­jan va­lit­se­maan teh­tä­vään, näkö­kul­maan ja to­teu­tus­ta­paan. Me­di­an lu­ki­o­dip­lo­mi on port­fo­li­on ja me­di­a­e­si­tyk­sen muo­dos­ta­ma ko­ko­nai­suus.

Me­di­an lu­ki­o­dip­lo­min oh­jeet

Musiikin lukiodiplomi (WLD06)

Kurs­sin ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja an­taa lu­ki­o­ai­ka­naan näy­tön mu­sii­kil­li­ses­ta eri­tyis­o­saa­mi­ses­taan ja eri­tyi­ses­tä har­ras­tu­nei­suu­des­taan mu­sii­kis­sa. Opis­ke­li­ja osoit­taa mu­sii­kil­lis­ta osaa­mis­taan ja har­ras­tu­nei­suut­taan val­mis­ta­mal­la mu­sii­kin tai­dol­lis­ta ja tie­dol­lis­ta hal­lin­taa osoit­ta­van pro­jek­tin tai ko­ko­a­mal­la näy­te­sal­kun lu­ki­o­ai­kai­sis­ta mu­siik­ki­opin­nois­taan ja ‑toi­min­nas­taan. Mu­sii­kin lu­ki­o­dip­lo­min voi to­teut­taa joko yk­sin tai ryh­män jä­se­ne­nä. Kurs­sin kes­kei­set si­säl­löt pe­rus­tu­vat mu­sii­kin lu­ki­o­dip­lo­min eri­lai­siin to­teu­tus­ta­poi­hin ja osa-alu­ei­siin. Mu­sii­kin lu­ki­o­dip­lo­mi muo­dos­tuu nel­jäs­tä osas­ta, jot­ka ovat opis­ke­li­jan mu­sii­kil­li­nen oma­e­lä­mä­ker­ta, mu­siik­ki­pro­jek­ti tai mu­sii­kil­li­nen näy­te­salk­ku, yh­teen­veto ja ar­vi­oit­si­joi­den lau­sun­to.

Mu­sii­kin lu­ki­o­dip­lo­min oh­jeet

Sa­von­lin­nan ly­se­on lu­kioLOPS 2016 Esi­va­lin­ta­opas 2022-202331.1.2020