Lyseon hankkeet

Luku­vuon­na 2016-2017 kou­lum­me on ol­lut mu­ka­na seu­raa­vis­sa hank­keis­sa: Äly­la­taa­mo,  Voit(olla) pa­ras op­pi­ja! sekä Itä-Suo­men lu­ki­ois­ta maa­il­mal­le

Älylataamo-hanke

Täs­sä hank­kees­sa on si­sus­tet­tu yksi luok­ka ja sen yh­tey­des­sä ole­va aula­tila uu­del­leen. Ku­lu­nut luku­vuo­si oli ti­lan vii­meis­te­lyn ja toi­min­nan va­kiin­nut­ta­mi­sen ai­kaa. Hank­kees­sa si­sus­tet­tui­hin ti­loi­hin – Äly­e­tei­seen ja Äly­la­taa­mo-luok­kaan – saa­tiin luku­kau­den ai­ka­na li­sää mu­ka­vuut­ta ja viih­tyi­syyt­tä mm. tyy­nyil­lä, huo­vil­la ja va­lai­si­mil­la. Ti­lan käyt­töä va­paa-ai­koi­na on li­sän­nyt PlayStation-peli­kon­so­lin ja kai­ut­ti­mien hank­ki­mi­nen.

Hank­kee­seen on kuu­lu­nut myös opet­ta­jien tu­tus­tu­mis­ta muu­al­la teh­tyi­hin uu­siin tila­rat­kai­sui­hin, pe­da­go­gi­sia työ­pa­jo­ja ja mui­hin vas­taa­viin hank­kei­siin pe­reh­ty­mis­tä ope­tus­hal­li­tuk­sen jär­jes­tä­mis­sä ta­pah­tu­mis­sa. Han­ke­ra­hoi­tus päät­tyy ku­lu­va­na ke­vää­nä, jo­ten oli myös tar­peen kar­toit­taa sekä opet­ta­jien että opis­ke­li­joi­den ko­ke­muk­sia Äly­la­taa­mos­ta.

Link­ki opis­ke­li­ja­ky­se­lyn tu­lok­siin

 Link­ki opet­ta­ja­ky­se­lyn tu­lok­siin

Opis­ke­li­ja­ky­se­lyn tu­los­ten yh­teen­ve­toa: Ky­se­lyyn vas­ta­si 190 opis­ke­li­jaa kou­lun n. 230:stä kah­den en­sim­mäi­sen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­jas­ta. Lä­hes kaik­ki (96 %) oli­vat ol­leet oppi­tun­neil­la Äly­la­taa­mos­sa ja 70 % oli viet­tä­nyt siel­lä ai­kaa oppi­tun­tien ulko­puo­lel­la. Ky­se­lyn tu­lok­sia voi­daan siis pi­tää var­sin kat­ta­vi­na. Opis­ke­li­joi­den ko­ke­mus­ten mu­kaan oppi­tun­neil­la oli teh­ty kaik­kea sitä, mitä lu­kio-opis­ke­luun yleen­sä kuu­luu. Eni­ten mai­nin­to­ja oli koh­dis­sa “opet­ta­jan lu­en­noin­ti” ja “ryh­mä­työt”. Suo­sit­tu­ja oli­vat ol­leet myös oma­tah­ti­nen opis­ke­lu ja kir­jal­lis­ten teh­tä­vien te­ke­mi­nen. Lisä­ky­sy­myk­ses­sä opis­ke­li­jat oli­vat mai­nin­neet tun­neil­la käy­neen vie­rai­li­joi­ta.

Huo­mat­ta­va enem­mis­tö ar­vi­oi Äly­la­taa­mon hy­väk­si opis­ke­lu­pai­kak­si. 64 %:n mie­les­tä siel­lä on miel­lyt­tä­väm­pää opis­kel­la kuin ta­val­li­ses­sa luo­kas­sa. 36 % ar­vi­oi opis­ke­lu­mo­ti­vaa­ti­on­sa pa­ran­tu­neen uu­des­sa ti­las­sa, ja 22 % ar­vi­oi op­pi­van­sa Äly­la­taa­mos­sa pa­rem­min kuin muu­al­la. Mo­ti­vaa­ti­on tai op­pi­mi­sen heik­ke­ne­mis­tä oli ko­ke­nut 4-7 % opis­ke­li­jois­ta. Lo­put ar­vi­oi­vat Äly­la­taa­mon yhtä hy­väk­si op­pi­mis­pai­kak­si kuin muut­kin luo­kat.

Kou­lu­viih­ty­vyy­den li­sää­jä­nä Äly­la­taa­mo oli vie­lä­kin sel­ke­äm­min opis­ke­li­joi­den suo­si­os­sa: 74 % ar­vi­oi sen pa­ran­ta­van viih­ty­vyyt­tä. Viih­tyi­syy­den ja mo­ti­vaa­ti­on pa­ra­ne­mi­sen yh­teys nä­kyy avo­ky­sy­mys­ten vas­tauk­sis­sa. Mo­nien opis­ke­li­joi­den mie­les­tä Äly­la­taa­mo on mu­ka­va paik­ka, kos­ka siel­lä on peh­me­ät is­tui­met ja ren­to tun­nel­ma, joka edis­tää op­pi­mis­ta. “Työs­ken­te­ly on ren­nom­paa ja sitä kaut­ta asi­at jää hel­pom­min mie­leen, kun on viih­tyi­sä ym­pä­ris­tö, jos­sa opis­kel­laan”, eräs opis­ke­li­ja ki­teyt­tää.

Oppi­tun­tien ulko­puo­lel­la opis­ke­li­jat viet­tä­vät Äly­la­taa­mos­sa pää­mää­rä­tön­tä va­paa-ai­kaa (“chillataan”, “hengataan ka­ve­rei­den kans­sa”) ja pe­laa­vat, mut­ta myös te­ke­vät läk­sy­jä ja opis­ke­le­vat ko­kei­ta var­ten. Opis­ke­li­jat toi­vo­vat hy­vin yksi­mie­li­ses­ti kou­luun li­sää Äly­la­taa­mon ta­pai­sia ti­lo­ja (89 %). Ylei­ses­ti voi­daan to­de­ta, että opis­ke­li­jat ovat ot­ta­neet Äly­la­taa­mon hy­vin omak­seen sekä opis­ke­lu- että va­paa-ajan käyt­töön ja ko­ke­vat op­pi­van­sa ja viih­ty­vän­sä siel­lä hy­vin.

Opet­ta­ja­ky­se­lyn tu­los­ten yh­teen­ve­toa: Ky­se­lyyn vas­ta­si 18 Sa­von­lin­nan ly­se­on lu­ki­ol­la pää­toi­mi­ses­ti työs­ken­te­le­väs­tä noin 25 opet­ta­jas­ta. Heis­tä seit­se­män eli 40 % oli osal­lis­tu­nut Äly­la­taa­mon suun­nit­te­luun ja ra­ken­ta­mi­seen ja kuu­si eli 33 % oli pi­tä­nyt siel­lä oppi­tun­te­ja.Vas­tauk­siin voi vai­kut­taa jon­kin ver­ran se, että hank­keen ku­lu­es­sa opet­ta­ja­kun­nas­sa on ta­pah­tu­nut var­sin pal­jon muu­tok­sia mm. eläk­keel­le siir­ty­mis­ten ta­kia, jo­ten vas­taa­jis­ta osa ei ole ol­lut ly­se­ol­la vie­lä esi­mer­kik­si Äly­la­taa­mon suun­nit­te­lu- ja käyt­töön­otto­vai­hees­sa.

Se, että opet­ta­jien pa­la­ve­rit ja opet­ta­jain­ko­kouk­set pi­de­tään ny­kyi­sin Äly­la­taa­mos­sa, nä­kyi yksi­mie­li­si­nä vas­tauk­si­na ky­sy­myk­ses­sä “Mis­sä muis­sa ti­lan­teis­sa olet ol­lut Äly­la­taa­mos­sa?”. Nii­den li­säk­si oli mai­nit­tu kou­lu­tus­ti­lan­teet, pa­la­ve­rit opis­ke­li­joi­den kans­sa ja info­ti­lai­suu­det tu­le­vil­le opis­ke­li­joil­le. Kun ky­syt­tiin Äly­la­taa­mon miel­lyt­tä­vyyt­tä työs­ken­te­ly-ym­pä­ris­tö­nä, puo­let vas­taa­jis­ta il­mai­si jon­kin kan­nan. Kol­men mie­les­tä se on miel­lyt­tä­väm­pi, vii­den mie­les­tä yhtä miel­lyt­tä­vä ja yh­den mie­les­tä vä­hem­män miel­lyt­tä­vä kuin ta­val­li­nen luok­ka. Kol­me kuu­des­ta Äly­la­taa­mos­sa opet­ta­nees­ta opet­ta­jas­ta oli to­teut­ta­nut pe­da­go­gi­sen muu­tok­sen si­ten, että opis­ke­li­joi­den oma työs­ken­te­ly ja it­se­näi­syys oli­vat li­sään­ty­neet.

Opet­ta­jan omaa mo­ti­vaa­ti­o­ta ky­syt­tiin avo­ky­sy­myk­sel­lä, ja kun jä­te­tään pois “ei ole ko­ke­mus­ta” -vas­tauk­set, kom­ment­te­ja voi­daan pi­tää ai­na­kin va­ro­vai­sen myön­tei­si­nä. “Opis­ke­li­jat pi­tä­vät ti­las­ta pal­jon ja ovat mo­ti­voi­tu­nei­ta käyt­tä­mään sitä, jo­ten on­han se mu­ka­vaa kun op­pi­laat te­ke­vät töi­tä in­nos­tu­neem­min”, sa­noo eräs vas­taa­ja. Kah­dek­san opet­ta­jaa oli ar­vi­oi­nut opis­ke­li­joi­den mo­ti­vaa­ti­o­ta Äly­la­taa­mos­sa, ja heis­tä vii­den mie­les­tä se oli pa­ran­tu­nut ja kol­men mie­les­tä py­sy­nyt en­nal­laan.

Kou­lu­viih­ty­vyyt­tä Äly­la­taa­mo oli li­sän­nyt 13 opet­ta­jan mie­les­tä (72%) ja 14 opet­ta­jaa (78 %) toi­voi­si kou­lus­sa ole­van enem­män Äly­la­taa­mon kal­tai­sia ti­lo­ja. Ylei­ses­ti voi­daan sa­noa, että osal­la opet­ta­jis­ta on vie­lä var­sin vä­hän ko­ke­muk­sia Äly­la­taa­mos­ta eri­tyi­ses­ti ope­tus­käy­tös­sä, mut­ta siel­lä opet­ta­nei­den ko­ke­muk­set ovat var­sin po­si­tii­vi­sia.

Voitolla-hanke

Tämä on luku­vuo­den ai­ka­na käyn­nis­tet­ty uusi han­ke, joka koos­tuu kah­des­ta osa-alu­ees­ta. En­sim­mäi­nen on ny­kyi­sen kir­jas­to­ti­lan muut­ta­mi­nen moni­käyt­tö­ti­lak­si, joka on myös opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­sen käy­tös­sä. Kir­jat siir­re­tään pää­osin ny­kyi­seen opis­ke­li­ja­kun­nan huo­nee­seen. Uu­dis­tuk­set ulot­tu­vat myös Bu­le­var­dil­le eli käy­tä­vään kir­jas­ton vie­res­sä sekä sisä­pi­hal­le, joka on tar­koi­tus saa­da oles­ke­lu­käyt­töön.

Luku­vuo­den ai­ka­na saa­daan val­miik­si ti­lo­jen suun­nit­te­lu ja vält­tä­mät­tö­mät muu­tos­työt, jot­ta var­si­nai­nen si­sus­ta­mi­nen voi ta­pah­tua seu­raa­van luku­vuo­den alus­sa. Suun­nit­te­lus­sa ja to­teu­tuk­ses­sa on mu­ka­na niin opet­ta­jia kuin opis­ke­li­joi­ta­kin. Li­säk­si yh­teis­työ­tä on teh­ty SAMI:n ja Is­kun kans­sa.

Hank­keen toi­nen osa liit­tyy pe­lien ja pelillistämisen käyt­töön ope­tuk­ses­sa ja opis­ke­lus­sa. Tämä osa han­ket­ta käyn­nis­tyy var­si­nai­ses­ti seu­raa­van luku­vuo­den ai­ka­na, mut­ta jo ku­lu­nee­na ke­vää­nä muu­ta­mat opet­ta­jat ovat osal­lis­tu­neet ai­hee­seen liit­ty­vään Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton jär­jes­tä­mään kou­lu­tuk­seen.  

Itä-Suomen lukioista maailmalle

Sa­von­lin­nan ly­se­on lu­kio on mu­ka­na Itä-Suo­men lu­ki­ois­ta maa­il­mal­le -hank­kees­sa. Leh­to­ri Anna Pii­pari osal­lis­tui mar­ras­kuus­sa 2016 hank­keen or­ga­ni­soi­mal­le Nordic-Baltic -mat­kal­le, jon­ka ai­ka­na tu­tus­tut­tiin kouluhin ja ope­tuk­seen Bal­ti­an alu­eel­la. 4.4 vie­rai­li kou­lul­lam­me han­ke­koor­di­naat­to­ri Maa­rit Nis­ka­nen, joka ker­toi ker­toi opis­ke­li­joil­lem­me kan­sain­vä­lis­ty­mi­sen ja kiel­ten­o­pis­ke­lun mer­ki­tyk­ses­tä jat­ko-opin­nois­sa ja työ­e­lä­mäs­sä.

Ilta­päi­väl­lä Nis­ka­nen in­for­moi kou­lum­me opet­ta­jia kan­sain­väli­syys­hank­keis­ta ja nii­den ra­hoi­tuk­ses­ta. 27.-28.4.2017 opis­ke­li­ja Art­tu Mä­ke­lä edus­ti kou­lu­am­me Hel­sin­gis­sä pi­de­tys­sä Koti­kan­sain­väli­syys­ta­pah­tu­mas­sa, jo­hon osal­lis­tui opis­ke­li­joi­ta hankeessa mu­ka­na ole­vis­ta lu­ki­ois­ta.

Lukuvuoden aikana tehdyt hankehakemukset

Käyn­nis­sä ole­vien hank­kei­den jat­kok­si on luku­vuo­den ai­ka­na ha­et­tu uu­sia hank­kei­ta. Mi­kä­li ha­ke­muk­set hy­väk­sy­tään, käyn­nis­ty­vät ensi luku­vuo­den alus­sa NordPlus Ju­ni­or -rahoitteinen yh­teis­työ liet­tu­a­lai­sen kou­lun kans­sa maa­han­muut­toon liit­ty­väl­lä temmalla sekä Liik­ku­va toi­nen aste -han­ke.

Op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jen laa­jen­ta­mi­seen tar­koi­te­tus­ta Ope­tus­hal­li­tuk­sen han­ke­ra­hoi­tuk­ses­ta py­ri­tään saa­maan vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den, li­sä­tyn to­del­li­suu­den ja 3D-skan­nauk­sen ja tu­los­tuk­sen lait­tei­ta ja oh­jel­mis­to­ja. Li­säk­si ur­hei­lu­lu­ki­o­sta­tuk­sen ha­ke­mi­nen on työl­lis­tä­nyt niin opet­ta­jia kuin kou­lun hal­lin­to­a­kin. 

Oppi­tun­ti käyn­nis­sä ren­nois­sa mer­keis­sä Äly­la­taa­mos­sa

Sa­von­lin­nan ly­se­on lu­kioVuo­si­ker­to­mus 2016-20178.5.2017