Lyseon tutortoiminta ja -koulutus 2016–2017

Elo­kuus­sa tu­to­rei­den kou­lu­vuo­si al­koi vas­tuul­li­ses­sa roo­lis­sa, kun he ot­ti­vat vas­taan lu­ki­on uu­det in­nok­kaat opis­ke­li­jat. En­sim­mäi­se­nä kou­lu­päi­vä­nä tu­to­rit pe­reh­dyt­ti­vät tu­lok­kai­ta kou­lun ti­loi­hin ja käy­tän­töi­hin. Tu­to­rit ja­koi­vat uu­sil­le opis­ke­li­joil­le sisä­pii­rin tie­toa lu­kio-opin­nois­ta ja eri­tyi­ses­ti niis­tä asi­ois­ta, jot­ka he oli­si­vat itse ha­lun­neet tie­tää lu­ki­on alus­sa. En­sim­mäis­ten kou­lu­viik­ko­jen ai­ka­na tu­to­rit neu­voi­vat, oh­ja­si­vat ja opas­ti­vat uu­sia kou­lu­yh­tei­sön jä­se­niä. Tu­to­rien ha­lus­ta aut­taa ker­toi­vat myös omin pie­nin kä­sin piir­re­tyt kar­tat kou­lun ti­lois­ta.

Loka­kuus­sa tu­to­rit oli­vat mu­ka­na uu­sien lu­ki­o­lais­ten van­hem­pain­il­las­sa, jos­sa he ker­toi­vat van­hem­mil­le lu­kio-opis­ke­lus­ta opis­ke­li­joi­den näkö­kul­mas­ta. Mar­ras-jou­lu­kuus­sa tu­to­rit mark­ki­noi­vat omaa oppi­lai­tos­taan seu­dun 9. luokkalaisille oppi­tun­neil­la ja van­hem­pain­il­lois­sa. Jat­ko-opin­to­jaan miet­ti­vil­le 9. luokkalaisille tu­to­rien ko­ke­muk­set lu­kio-opin­nois­ta ja muu­tok­sis­ta pe­rus­kou­luun ver­rat­tu­na ovat ar­vok­kai­ta. Jou­lu-tam­mi­kuus­sa Sa­von­lin­nan seu­dun ysit tu­li­vat tu­tus­tu­maan Ly­se­on ti­loi­hin ja hen­ki­lö­kun­taan. Sa­mal­la he pää­si­vät kur­kis­ta­maan oppi­tun­neil­le ja kuu­le­maan opet­ta­jien aja­tuk­sia mm. ai­heis­ta pit­kä vai ly­hyt ma­te­ma­tiik­ka, aloit­taa­ko uusi kie­li vai ei.

Huh­ti­kuus­sa oli abi­tu­to­rien aika siir­tyä eläk­keel­le ja et­siä uu­sia in­nok­kai­ta tu­to­rei­ta täyt­tä­mään hei­dän isot saap­paan­sa. Tou­ko­kuun alus­sa 10 uut­ta tu­to­ria osal­lis­tui tu­tor­kou­lu­tuk­seen Seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sel­la. Tu­tor­kou­lu­tus jär­jes­tet­tiin yh­teis­työs­sä seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­työn­oh­jaa­ja Sari Kau­nis­mäen kans­sa. Kou­lu­tuk­seen si­säl­tyi te­o­ri­a­o­pe­tus­ta sekä käy­tän­nön har­joi­tuk­sia ryh­män oh­jaa­mi­ses­ta ja hal­lin­nas­ta, esil­lä ole­mi­ses­ta, tu­ke­mi­ses­ta ja kuun­te­le­mi­ses­ta. Kou­lu­tus­ta jat­ket­tiin myö­hem­min kou­lul­la suun­nit­te­le­mal­la tu­tor­toi­min­nan vuot­ta, en­sim­mäi­sen kou­lu­päi­vän oh­jel­maa sekä kir­joit­ta­mal­la ter­ve­tu­li­ais­kir­je uu­sil­le opis­ke­li­joil­le.

Läm­pi­mät kii­tok­set ku­lu­nees­ta luku­vuo­des­ta lois­ta­vil­le tu­to­reil­le, nuo­ri­so­työn­oh­jaa­ja Sari Kau­nis­mä­el­le sekä opinto-oh­jaa­ja Sei­ja Aura­vuol­le, jon­ka työn jäl­kiä oli help­po läh­teä jat­ka­maan! Luku­vuo­den 2016-2017 ai­ka­na tu­to­rit hoi­ti­vat teh­tä­vän­sä vas­tuun­tun­toi­ses­ti ja ak­tii­vi­ses­ti. Tu­tor­oh­jaa­jan miel­tä läm­mit­ti eri­tyi­ses­ti ryh­män vah­va si­tou­tu­mi­nen ja innokaiden tu­to­rien oma­eh­toi­nen osal­lis­tu­mi­nen Ly­se­on edus­tus­teh­tä­viin.

Tu­tor­oh­jaa­ja Sara Ja­ko­nen

Uu­sien tu­to­rien kou­lu­tuk­ses­sa lei­kit­tiin rik­ki­näis­tä pu­he­lin­ta piir­tä­mäl­lä ku­via sel­kään.

Uu­det ja van­hat tu­to­rit suun­nit­te­le­mas­sa tu­le­vaa luku­vuot­ta.

Sa­von­lin­nan ly­se­on lu­kioVuo­si­ker­to­mus 2016-20178.5.2017