Lyskalaiset Oxfordissa

Tä­män vuo­den Eng­lan­nin opin­to­mat­ka­koh­tee­na oli opis­ke­li­ja­kau­pun­ki Ox­ford. Ox­ford on noin 154 000 asuk­kaan kau­pun­ki ja siel­lä si­jait­see maa­il­man van­hin yli­o­pis­to. Mat­kan ai­ka­na opis­ke­lim­me eng­lan­tia, tu­tus­tuim­me Ox­for­din näh­tä­vyyk­siin ja tie­tys­ti pi­dim­me haus­kaa.

Var­hai­se­na lau­an­tai­aa­mu­na suun­ta­si Ko­so­sen bus­si koh­ti Hel­sin­ki-Van­taan len­to­kent­tää. Kyy­dis­sä oli 13 Lyskan ja Taikkarin op­pi­las­ta sekä Tui­ja- ja Jaa­na-opet. Hel­sin­gis­tä len­sim­me Lon­toon Heathrowin len­to­ken­täl­le. Siel­tä mat­ka jat­kui bus­sil­la Ox­for­din lai­dal­la ole­vaan pie­neen Abingdonin ky­lään, ja siel­lä ma

joituimme isän­tä­per­hei­siim­me. Heti seu­raa­va­na aa­mu­na suun­ta­sim­me­kin Lon­too­seen, mis­sä saim­me seik­kail­la omia pol­ku­jam­me. Lon­too-päi­vä meni meil­lä ja muil­la­kin opis­ke­li­joil­la shoppaillessa ja näh­tä­vyyk­siä kat­sel­les­sa.

Seu­raa­va­na päi­vä­nä al­koi­kin opis­ke­lu, mitä jat­kui koko lop­pu­vii­kon eli opis­ke­lim­me eng­lan­tia joka aamu kol­me tun­tia eng­lan­ti­lai­sen opet­ta­jan joh­dol­la. Oppi­tun­tien jäl­keen me­nim­me aina kat­so­maan omien opet­ta­jien joh­dol­la jo­ta­kin näh­tä­vyyt­tä. Näi­tä näh­tä­vyyk­siä, joi­hin tu­tus­tuim­me, oli­vat: Ashmolean Museum, Pitt Rivers Museum ja Christ Church Col­le­ge. Tä­män jäl­keen meil­lä oli aina lop­pu­päi­vä va­paa­ta ai­kaa teh­dä mitä ha­lu­sim­me. Jot­kut tu­tus­tui­vat mui­hin Ox­for­din näh­tä­vyyk­siin, jot­kut shoppailivat ja jot­kut naut­ti­vat pik­ni­kil­lä Thames-joen var­rel­la.

Mat­ka oli to­del­la on­nis­tu­nut ja var­si­nai­nen kie­li­kyl­py, sil­lä eng­lan­tia jou­tui/pää­si käyt­tä­mään isän­tä­per­heen kans­sa, kos­ka muu­ta kiel­tä ei ol­lut. Myös­kin eng­lan­nin tun­neil­la käy­tet­tiin pel­käs­tään eng­lan­tia, mikä teki op­pi­mi­ses­ta te­ho­kas­ta. Eng­lan­tia tuli käy­tet­tyä mat­kal­la niin pal­jon, että Suo­meen pa­la­tes­sa piti miet­tiä, mi­ten sitä suo­mea pu­hut­tiin­kaan. Mat­kal­la opit­tiin myös eng­lan­ti­lais­ta kult­tuu­ria. Jos täl­lais­ta mat­kaa vie­lä jär­jes­te­tään, suo­sit­te­len jo­kais­ta, joka on kiin­nos­tu­nut mat­kai­lus­ta ja ha­lu­aa op­pia eng­lan­tia, osal­lis­tu­maan mat­kal­le.

Teks­ti ja ku­vat: Eero Kautonen

Ryh­mä­kuva Christ Chruch Col­le­gen edes­sä

Nä­ky­mä kir­kon­tor­nis­ta

Nä­ky­mä Thames joen var­rel­ta

Pitt Rivers mu­seo si­säl­tä

Pitt Rivers mu­seo ul­ko­a­päin

University Church

Van­ha kir­jas­to

Sa­von­lin­nan ly­se­on lu­kioVuo­si­ker­to­mus 2016-20178.5.2017