Mediaryhmä

Me­di­a­ryh­mä jat­koi toi­min­taan­sa tänä luku­vuon­na san­gen tai­dok­kaal­la ryh­mäl­lään. Van­hoi­na jä­se­ni­nä mu­ka­na oli­vat  Mari Luuk­ka­nen, Lin­da Mu­ho­nen, Toni Mik­ko­nen, Ta­pio Loik­ka­nen, Kons­ta Tarnanen, Satu In­na­nen ja uu­si­na mu­kaan tu­li­vat toi­sen vuo­si­kurs­sin Miro Brunou sekä en­sim­mäi­sen vuo­si­kurs­sin Mar­kus Juu­ti, Veik­ka Mik­ko­nen, Eino Laa­so­nen, Han­na Roi­vas, Tatu Laa­ma­nen, Vili Värtinen sekä Pet­ri Saa­re­lai­nen, joka har­ras­taa valo­ku­vaus­ta ja siis vi­su­aa­li­sen puo­len hie­no lisä tii­miim­me. Vas­tuu­o­pet­ta­ja­na jat­koi Anu Par­ta­nen ja toi­se­na opet­ta­ja­na Vir­pi Loik­ka­nen. Ko­koon­nuim­me noin ker­ran kuus­sa. Blo­gin li­säk­si hoi­dim­me myös me­di­a­ryh­män omaa Instagram-ti­liä. Esil­lä oli en­sim­mäis­tä ker­taa mah­dol­li­suus suo­rit­taa lu­ki­on me­di­a­dip­lo­mi osa­na me­di­a­ryh­mäs­sä toi­mi­mis­ta.

Elo­kuus­sa blo­gi­kau­den ava­si opet­ta­jam­me Vir­pi Loik­ka­nen kir­joit­ta­mal­la mat­kas­ta Detmoldiin nuo­ri­so­ta­pah­tu­maan muu­ta­man opis­ke­li­jan kans­sa.

Seu­raa­vak­si tosi­toi­miin pää­si huip­pu­kak­sik­ko Lin­da ja Mari kir­joit­ta­mal­la pe­rin­tei­ses­tä yk­kös­ten hy­vin­voin­ti­päi­väs­tä. Syys­kuus­sa  Satu In­na­sen te­ke­mäs­sä abi­gal­lu­pis­sa sel­vi­si, että kir­joi­tuk­set jän­nit­tää abi­tyt­tö­jä. Säh­köis­ten yo-ko­kei­den tuo­rei­ta tun­nel­mia ky­sel­tiin “oven­suu­gal­lu­pis­sa” maa­lis­kuus­sa.

Mar­ras­kuun puo­lel­la blo­gin par­ras­va­loi­hin pää­si­vät uu­det opet­ta­jam­me Jou­ni Ur­sin, Anna Kuittu, Kat­ja Juu­ti­lai­nen ja Sei­ja Silventoinen. Myö­hem­min esi­tel­tiin uusi opomme Sara Ja­ko­nen.

Kai­ken kaik­ki­aan jut­tu­ai­hei­tam­me oli­vat lu­kui­sat kou­lun yh­tei­set ti­lai­suu­det ja ta­pah­tu­mat, penkkarit kuin wanhojen tans­sit­kin. Yli­op­pi­las­juh­la sekä pe­rin­tei­nen Lu­cia-juh­la ku­vat­tiin ja ikuis­tet­tiin jou­lu­kuus­sa.

Ur­hei­lu­puo­lel­la teh­tiin myös saa­vu­tuk­sia, ja niis­tä saim­me hy­viä haas­tat­te­lu­ja. Muun mu­as­sa me­nes­ty­nyt Reet­ta Jo­ro­nen ja Simo Suppola. Myös en­sim­mäis­tä ker­taa opis­ke­li­ja­kun­nan jär­jes­tä­mä Unisef-kä­ve­ly ja pe­rin­tei­nen katu­vies­ti käy­tiin ku­vaa­mas­sa.

Ke­vät­ret­ki suun­tau­tui Yleis­ra­di­on Sa­von­lin­nan toi­mi­tuk­seen 23.5.2017, jos­sa pai­kal­la esit­te­le­mäs­sä Ete­lä-Sa­von ra­di­on toi­min­taa itse pääl­lik­kö Jo­han­na Raa­ti­kai­nen.

Blo­gis­sa vie­rai­li­vat myös avus­ta­vat kir­joit­ta­jat kiin­nos­ta­vi­ne ai­hei­neen. Kii­tos kai­kil­le ryh­män jä­se­nil­le ja avus­ta­jil­le!

http://sa­von­lin­nan­ly­seo.blogspot.fi

Ku­vat: me­di­a­ryh­mä ja Tit­ta Väli­maa

Teks­tit: Mari Luuk­ka­nen ja Anu Par­ta­nen

Jou­lu­kuun yo-juh­lan kuo­ro

La­ki­te­tut yli­op­pi­laat jou­lu­kuus­sa 2016

Lu­ci­a­na Vii­vi Lai­ti­nen

Sa­von­lin­na­lai­sia kan­san­e­dus­ta­jia tam­mi­kuus­sa kuul­tiin au­las­sa – Suo­men sata­vuo­tis­juh­la­vuo­den al­ka­mi­sen kun­ni­ak­si.

Kun­ta­vaa­li­pa­nee­li 30.3.2017

Reet­ta Jo­ro­nen ja Simo Suppola.

Sa­von­lin­nan ly­se­on lu­kioVuo­si­ker­to­mus 2016-20178.5.2017