Kuvataide - yhteistyötä Nürnbergin kanssa

Kuva­tai­tees­sa KU01 kurs­sil­la jat­koim­me syk­syl­lä 2014 al­ka­nut­ta yh­teis­työ­tä Nürnbergin Mar­tin Behaim Gymnasiumin kans­sa. Syk­syn 2016 mo­lem­pien kou­lu­jen yh­tei­sen kuva­tai­de­teh­tä­vän ai­hee­na oli poh­tia ja ku­va­ta, mil­lai­nen on oma per­jan­tai-ilta mar­ras­kuus­sa ja mil­lai­nen se voi olla jos­sain muu­al­la. Ke­vääl­lä 2017 saim­me te­os­ten ku­vat Nürnbergistä Ly­se­oon ja kaik­ki­aan 15 lyseolaisten te­ke­mää ku­vaa läh­ti vas­taa­vas­ti Nürnbergiin. Näyt­te­ly kuva­e­si­tyk­si­neen oli näh­tä­vil­lä Ly­se­on kir­jas­to­käy­tä­vän vit­rii­nis­sä 9.5.-23.5.2017. Sa­man kal­tai­nen töi­den näyt­te­ly pi­de­tään Mar­tin Behaim Gymnasiumissa ke­säl­lä 2017.

Nea 16c, Tal­vi­nen ilta maa­il­mal­la

Jane 16c, Elä­mäm­me vesi eri muo­dois­sa

Jere 16c, Per­jan­tai on haus­ka

Sa­von­lin­nan ly­se­on lu­kioVuo­si­ker­to­mus 2016-20178.5.2017