Detmold 26.11.-3.12.

Lyseolaiset kä­vi­vät Sa­von­lin­nan ys­tä­vyys­kau­pun­gis­sa Detmoldissa jou­lun alla 26.11. – 3.12.2016. Täs­sä mat­ka­ker­to­muk­sen 1. osa:
Var­hain aa­mul­la ly­se­ol­ta ja taikkarilta läh­ti 19 opis­ke­li­jaa sekä iha­nat opet­ta­jam­me Mer­ja Hy­vö­nen ja Tui­ja Ant­ti­la koh­ti Hel­sin­ki-Van­taa­ta ja siel­tä Sak­san Detmoldiin. Tar­koi­tuk­se­na oli viet­tää viik­ko ys­tä­vä­kau­pun­gis­sam­me host-per­hei­den luo­na ja käy­dä tu­tus­tu­mas­sa eri­lai­siin koh­tei­siin.
Mat­ka Detmoldiin su­jui hy­vin, vaik­ka len­to oli hie­man myö­häs­sä ja kaik­ki pää­si­vät per­hei­den­sä luo nuk­ku­maan ran­kan mat­kan jäl­keen.
Mo­nil­la op­pi­lail­la, myös mi­nul­la oli per­hei­den jär­jes­tä­mää oh­jel­maa. Kä­vim­me vie­rai­le­mas­sa yh­des­sä mui­den per­hei­den kans­sa upe­al­la Hermann-pat­saal­la ja Externin ki­vil­lä, joil­ta oli upea näkö­ala kau­as. Kai­kil­la op­pi­lail­la oli host-si­sa­rus­ten­sa kans­sa kou­lua, itse pää­sin es­pan­jan tun­nil­le ja oli kiel­tä­mät­tä hie­man ou­toa kuun­nel­la kah­ta vie­ras­ta kiel­tä ymmärtättä mi­tään. Häm­mäs­tyin hie­man kou­lun “al­keel­li­suu­des­ta” sil­lä siel­lä opet­ta­jat käyt­ti­vät vain pe­rin­teis­tä lii­tua ja tau­lua. Oppi­tun­tien jäl­keen meil­lä piti olla reh­to­ri Posseltin ter­veh­dys, mut­ta hän oli va­li­tet­ta­vas­ti sai­ras­tu­nut. Saim­me kui­ten­kin vara­reh­to­rin esit­te­le­mään meil­le paik­ko­ja.

Kou­lu­kier­rok­sen jäl­keen suun­ta­sim­me kau­pun­gin­ta­lol­le jos­sa meil­le ker­rot­tiin ja näy­tet­tiin esit­te­ly­vi­deo Detmoldista.
Aa­mul­la oli jäl­leen kou­lua, jon­ka jäl­keen kä­ve­lim­me Detmoldin lin­naan opas­te­tul­le kier­rok­sel­le. Lin­nas­sa ei va­li­tet­ta­vas­ti saa­nut ot­taa ku­via mut­ta se oli ää­rim­mäi­sen upea, sei­niä peit­ti sa­to­ja vuo­sia van­hat ku­do­tut te­ok­set ja ka­tois­sa roik­kui mah­ta­vat kat­to­kruu­nut. Useis­sa huo­neis­sa oli en­tis­ten hal­lit­si­joi­den kal­lii­ta ka­lus­tei­ta ja jät­ti­mäi­siä muo­to­ku­via. Lin­nas­sa asuu edel­leen vuo­si sit­ten kuol­leen prins­sin les­ki, jo­ten osa lin­nan huo­neis­ta oli vie­rai­li­joil­le sul­jet­tu­ja.

Teks­ti ja ku­vat: Mari Luuk­ka­nen

Sa­von­lin­nan ly­se­on lu­kioVuo­si­ker­to­mus 2016-20178.5.2017