Liikunnan vuosikertomus 2016-2017

Ku­lu­nee­na luku­vuon­na 2016-2017 Ly­seo liik­kui ja lii­kut­ti opis­ke­li­joi­ta. Ke­vääl­lä 2017 Liik­ku­va kou­lu oh­jel­maan tuli mu­kaan toi­nen aste ja Ly­seo re­kis­te­röi­tyi jä­se­nek­si oh­jel­maan. Pa­kol­lis­ten kurs­sien LI1 ja LI2 li­säk­si kou­lus­sa on mah­dol­li­suus va­li­ta sy­ven­tä­viä ja so­vel­ta­via lii­kun­nan­kurs­se­ja. Suo­si­tuin kurs­si oli pe­rin­tei­ses­ti van­ho­jen tans­sien kurs­si, joka hui­pen­tuu van­ho­jen päi­vän esi­tyk­siin kou­lul­la, Sa­von­lin­na­sa­lis­sa ja ilta­juh­laan Ola­vin­lin­nas­sa. Keri­mäen toi­mi­pis­teen kak­ko­set oli­vat mu­ka­na tans­si­e­si­tyk­sis­sä, jol­loin tans­si­joi­ta oli yli 140. Uu­si­na tans­sei­na tans­sit­tiin Suo­mi 100-v tee­maan teh­ty­jä ko­re­o­gra­fi­oi­ta , Pet­rin pii­ri­vals­si ja Kat­ril­li. Ly­se­on Isku osal­lis­tui Mik­ke­lis­sä jär­jes­tet­tyi­hin Ete­lä-Sa­von vies­ti­kar­ne­vaa­lei­hin use­an jouk­ku­een voi­min ja put­sa­si pal­kin­to­pöy­dän 4x100m vies­tis­sä, suk­ku­la­vies­tis­sä ja pit­käs­sä vies­tis­sä.

Luku­vuo­den ta­pah­tu­mat al­koi­vat pe­rin­tei­ses­ti ”Yk­kös­ten hy­vin­voin­ti tee­ma­päi­väl­lä”. Päi­vän oh­jel­ma ra­ken­net­tiin pe­rin­tei­ses­ti yh­teis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa. Sosterin kou­lu­psy­ko­lo­gin, mie­len­ter­veys­työn­te­ki­jän, ra­vit­se­mus­te­ra­peut­tien, kou­lu­ku­raat­to­rin ja kau­pun­gin ruo­ka­huol­lon kans­sa yh­teis­työs­sä py­ri­tään an­ta­maan uu­sil­le yk­kö­sil­le apua ja tu­kea ar­jen hal­lin­taan.

Ret­kei­ly­kurs­si suun­tau­tui Aho­lah­den maas­toon ja tuki­koh­ta­na toi­mi Ola­vin Ret­kei­li­jöi­den Ter­vas­tupa, joka tar­jo­aa miel­lyt­tä­vän lei­riy­ty­mis­ym­pä­ris­tön päi­vän pa­ti­koin­nin päät­teek­si.

KLL:n pal­loi­lu­sar­jois­sa Ly­se­on Isku osal­lis­tui ku­lu­va­na luku­vuon­na poi­kien jal­ka­pal­loon, kori­pal­loon ja len­to­pal­loon. Len­to­pal­los­sa mi­ta­li­ket­ju säi­lyi rik­koon­tu­mat­to­ma­na. Nur­mos­ta tu­li­ai­se­na tuli SM -ho­pe­aa. Jouk­ku­ees­sa pe­la­si­vat: Kons­ta Käyh­kö, Immo Lauk­ka­nen, Lee­vi Pa­sa­nen, Simo Suppola, Eli­as Kon­ti­nen, Pet­te­ri Här­kö­nen, Taa­vi Tuo­mi­nen ja Eetu Kautonen. Val­men­ta­ja­na ly­se­on kas­vat­ti: Hen­ry Helkala.

Var­ma ke­vään merk­ki on aina pe­rin­tei­set katu­vies­tit, joi­hin osal­lis­tut­tiin Ly­se­on Is­kun vä­reis­sä use­am­man jouk­ku­een voi­min. Kär­ki­si­jat ja vies­tien kär­ki­ajat mer­kit­tiin Ly­se­on Is­kun jouk­ku­eil­le niin ty­töis­sä kuin po­jis­sa­kin.

Ly­seo liit­tyi ku­lu­va­na ke­vää­nä val­ta­kun­nal­li­seen liik­ku­va ja ter­ve kou­lu oh­jel­maan. Tar­koi­tuk­se­na on tuo­da lii­kun­taa jo­kai­seen kou­lu­päi­vään kai­kil­le ja vä­hen­tää mm pas­sii­vis­ta is­tu­mis­ta tun­neil­la. Syk­syl­lä 2016 Ly­seo osal­lis­tui Olym­pi­a­ko­mi­te­an hal­lin­noi­maan liik­ku­va ylä­kou­lu­hank­kee­seen ja saim­me Sa­von­lin­nan mu­kaan hank­kee­seen. Si­vis­tys­lau­ta­kun­ta hy­väk­syi lii­kun­ta­luok­ka ha­ke­muk­sen ja syk­syl­lä 2017 aloit­taa toi­min­tan­sa ur­hei­lu­ylä­kou­lun en­sim­mäi­nen lii­kun­ta­luok­ka Tal­vi­sa­los­sa. Tämä on osa ur­hei­li­jan ura­pol­kua Sa­von­lin­nas­sa, joka ra­ken­net­tiin yh­des­sä Tan­hu­vaa­ran Ur­hei­lu­o­pis­ton kans­sa.

Ete­lä-Sa­von Ur­hei­lu­a­ka­te­mi­an hal­lin­to siir­tyy ke­säl­lä 2017 Tan­hu­vaa­ras­ta Ete­lä-Sa­von Lii­kun­nal­le, joka vas­ta aka­te­mi­an toi­min­nas­ta Mik­ke­lis­sä. Sa­von­lin­nas­sa veto­vas­tuus­sa on Ly­se­on lu­kio. Ly­se­on lu­kio ha­kee myös lii­kun­nan eri­tyis­teh­tä­vää Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­öl­tä luku­vuo­des­ta 2018 al­ka­en. 

Vuo­den liik­ku­ja: Yli­op­pi­las Jari Tur­ti­ai­nen

Ret­kei­ly 2017

Judo 2017, Toppala

KLL SM ho­pea 2016-17

Sa­von­lin­nan ly­se­on lu­kioVuo­si­ker­to­mus 2016-20178.5.2017