Opinto-ohjaajien terveiset

Luku­vuon­na 2016-2017 Sa­von­lin­nan ly­se­on lu­ki­on opinto-oh­jauk­ses­sa ovat pu­hal­ta­neet muu­tos­ten tuu­let. Syk­syl­lä 2016 uu­det lu­ki­o­lai­set aloit­ti­vat opin­ton­sa uu­den ope­tus­suun­ni­tel­man ja tun­ti­jaon mu­kaan. Uu­den ope­tus­suun­ni­tel­man ja pa­kol­li­sen opinto-oh­jauk­sen kurs­sin myö­tä myös oh­jauk­sen mää­rä tu­lee kas­va­maan. Opinto-oh­jaa­ji­na olem­me täs­tä muu­tok­ses­ta eri­tyi­sen iloi­sia, kos­ka opinto-oh­jauk­sel­le on tar­vet­ta ja ky­syn­tää lu­ki­os­sa.

Iso muu­tos Ly­se­on ar­jes­sa on ol­lut myös pit­kä­ai­kai­sen opinto-oh­jaa­ja Sei­jan siir­ty­mi­nen eläk­keel­le. Sei­ja on teh­nyt val­ta­van hy­vää työ­tä jo pit­kään aut­taak­seen lu­ki­o­lai­sia lu­kio-opin­to­jen ja jat­ko-opin­to­jen suun­nit­te­lus­sa. Sei­jan seu­raa­ja­na mar­ras­kuun alus­sa aloit­ti Sara Ja­ko­nen, joka on ol­lut it­se­kin Sei­jan oh­jauk­ses­sa lu­kio-opin­to­jen­sa ai­ka­na. Myös Ly­se­on toi­nen opinto-oh­jaa­ja Pia on Sa­ral­le tut­tu jo lu­ki­o­ajoilta. Sara on ol­lut sil­loin ruot­sin leh­to­ri­na toi­mi­neen Pian ruot­sin kurs­seil­la ot­ta­mas­sa kiel­tä hal­tuun.

Ku­lu­neen luku­vuo­den ai­ka­na Sa­von­lin­nan lu­ki­oi­den opinto-oh­jaa­jat ovat teh­neet en­tis­tä tii­viim­pää yh­teis­työ­tä kes­ke­nään. Uut­ta OP2-kurs­sia on suun­ni­tel­tu ja ide­oi­tu yh­des­sä myös muu­al­la kuin kou­lu­ym­pä­ris­tös­sä. Opinto-oh­jaa­jat ovat ol­leet tii­viis­ti mu­ka­na myös lii­kun­nan eri­tyis­teh­tä­vän ha­ke­mi­ses­sa. Luku­vuo­den ai­ka­na olem­me myös vah­vis­ta­neet yh­teis­työ­tä kou­lun ulko­puo­lis­ten toi­mi­joi­den kans­sa ja saa­neet en­tis­tä enem­män jat­ko-opin­toi­hin val­mis­ta­via opin­to­ja lu­ki­o­lais­ten va­lit­ta­vak­si.

Tu­le­va­na luku­vuon­na pää­sem­me ke­hit­tä­mään yh­teis­työ­tä yhä enem­män myös työ­e­lä­män kans­sa, kun lu­ki­o­lai­set var­jos­ta­vat jon­kun am­mat­ti­lai­sen työ­tä työ­e­lä­mään tu­tus­tu­mi­sen kaut­ta. Kou­lun alet­tua elo­kuus­sa oli uu­sia lu­ki­o­lai­sia vas­taan­ot­ta­mas­sa Ly­se­on tu­tor-opis­ke­li­jat, jot­ka toi­mi­vat erit­täin tär­kei­nä ver­tais­oh­jaa­ji­na lu­ki­om­me ar­jes­sa. Tu­to­rit oli­vat mu­ka­na myös eri­lai­sis­sa kou­lum­me mark­ki­noin­ti-ti­lai­suuk­sis­sa. Läm­min kii­tos tu­to­reil­le erin­o­mai­ses­ta yh­teis­työs­tä ku­lu­nee­na luku­vuon­na!

Opinto-oh­jaa­ji­na olem­me huo­man­neet, että lu­kio-opin­to­jen vaa­ti­vuus yh­des­sä yh­teis­haun muu­tos­ten kans­sa (mm. ensi­ker­ta­lai­suus­kiin­tiö) saa opis­ke­li­jat yhä use­am­min poh­ti­maan lu­kio-opin­to­jen suo­rit­ta­mis­ta 3,5 tai 4 vuo­teen. Opin­to­jen ha­jaut­ta­mi­nen pi­dem­mäl­le ajal­le mah­dol­lis­taa jat­ko-opin­to­va­lin­nan pi­dem­män poh­ti­mi­sen. Maa­il­ma muut­tuu vauh­dil­la, eikä nuor­ten ole help­po löy­tää omaa pol­ku­aan maa­il­mas­sa, joka on täyn­nä mah­dol­li­suuk­sia.

Luku­vuo­den ai­ka­na on ol­lut ilo työs­ken­nel­lä Ly­se­on ai­to­jen, osaa­vien ja fik­su­jen opis­ke­li­joi­den kans­sa. On hie­noa teh­dä työ­tä, jos­sa pää­see tu­ke­maan nuo­ria hei­dän opin­nois­saan ja oh­jaa­maan hei­tä koh­ti tu­le­vai­suu­den haa­vei­ta.

Ly­se­on opinto-oh­jaa­jat Pia ja Sara

Opinto-oh­jaa­jat Sara ja Pia mat­kal­la Hel­sin­kiin.

Sa­von­lin­nan ly­se­on lu­kioVuo­si­ker­to­mus 2016-20178.5.2017