Seija Auravuo eläkkeelle 1.11.2016

Läm­pi­mät kii­tok­set opinto-oh­jaa­ja Sei­ja Aura­vuol­le Ly­se­on opis­ke­li­joi­den eteen teh­dys­tä ar­vok­kaas­ta oh­jaus­työs­tä. Työ­u­ra­si ai­ka­na olet myö­tä­e­lä­nyt ja kul­ke­nut Ly­se­on opis­ke­li­joi­den vie­rel­lä hei­dän lu­kio-opin­to­jen­sa ajan. Olet ol­lut hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vä ja aina opis­ke­li­joi­ta kun­ni­oit­ta­va ja hei­dän puo­lel­laan. Ly­se­on opis­ke­li­jat ovat vuo­sien var­rel­la saa­neet hen­ki­lö­koh­tais­ta ja yk­si­löl­lis­tä oh­jaus­ta niin lu­kio-opin­toi­hin kuin jat­ko-opin­toi­hin­kin. Sei­ja, sinä olet ol­lut oh­jaus­työ­si an­si­os­ta tär­keä sil­lan­ra­ken­ta­ja Lyseolaisten siir­ty­es­sä seu­raa­val­le opin­to­por­taal­le.

Kii­tos yh­tei­sis­tä työ­vuo­sis­ta ja erin­o­mai­ses­ta yh­teis­työs­tä!

 

 

Sa­von­lin­nan ly­se­on lu­kioVuo­si­ker­to­mus 2016-20178.5.2017