Lehtoreita eläkkeelle

Leh­to­rit Mer­ja Kor­pi­joki, Mark­ku Mä­ki­nen ja Ris­to Ok­ko­nen jää­vät viet­tä­mään elä­ke­päi­vi­ään 1.8.2017. Ly­se­on lu­kio kiit­tää leh­to­rei­ta hei­dän pa­nok­ses­taan kou­lun ja opis­ke­li­joi­den hy­väk­si ja toi­vot­taa heil­le mu­ka­via elä­ke­päi­viä

Kuva Eino Laa­so­nen

Sa­von­lin­nan ly­se­on lu­kioVuo­si­ker­to­mus 2016-20178.5.2017