Cern

Cern on Eu­roo­pan hiuk­kas­fy­sii­kan tut­ki­mus­kes­kus, jos­sa työs­ken­te­lee 2 600 työn­te­ki­jää ja tu­han­sia vie­rai­le­via tut­ki­joi­ta. Suo­mi on ol­lut yksi tut­ki­mus­kes­kuk­sen 22 jä­sen­maas­ta vuo­des­ta 1991. Sa­von­lin­nan ly­se­on lu­kio va­lit­tiin ke­vääl­lä 2017 mu­kaan CERN-tie­de­o­pe­tus­ver­kos­ton toi­min­taan yh­des­sä Jy­väs­ky­län Schild­tin ja Ly­se­on lu­ki­on kans­sa. Tie­de­o­pe­tus­ver­kos­ton ta­voit­tee­na on ke­hit­tää suo­ma­lais­ta tie­de­o­pe­tus­ta.

Sa­von­lin­nan ly­se­on lu­ki­os­sa toi­min­ta to­teu­tet­tiin osa­na kou­lu­koh­tais­ta Fy­sii­kan tie­de­kurs­sia (FY11).  Tie­de­o­pin­toi­hin kuu­lui te­o­ri­a­oppi­tun­te­ja koti­maas­sa ja tie­de­lei­ri Cer­nis­sä Ge­ne­ves­sä tam­mi­kuus­sa 2018. Tie­de­lei­ril­le Ge­ne­veen pää­si 6 ly­se­on lu­ki­on opis­ke­li­jaa. Cer­nis­sä lu­en­noit­si­joi­na ja op­pai­na koe­a­se­mil­la oli­vat Cer­nin tut­ki­jat. Ope­tus oli pää­a­si­as­sa äi­din­kie­lel­lä, mut­ta muu­ta­mia lu­en­to­ja oli myös eng­lan­nik­si.

Hank­kees­sa mu­ka­na ol­leet opis­ke­li­jat oli­vat fy­sii­kas­ta kiin­nos­tu­nei­ta ja fy­sii­kan sy­ven­tä­viä kurs­se­ja opis­kel­lei­ta 2. ja 3. vuo­den opis­ke­li­joi­ta. Tie­de­o­pe­tus ja tie­de­lei­ri oli­vat unoh­tu­ma­ton ko­ke­mus opis­ke­li­joil­le. Vie­rai­lu ja lu­en­not ava­si­vat uu­sia ura­mah­dol­li­suuk­sia ja sy­ven­si­vät tie­toa hiuk­kas­fy­sii­kas­ta. Opis­ke­li­joi­den mat­kaan ra­haa ke­rät­tiin yh­tei­sil­lä tal­koil­la sekä ky­sy­mäl­lä spon­so­rei­ta. Mat­kaa oli­vat tu­ke­mas­sa seu­raa­vat yh­dis­tyk­set ja yri­tyk­set:

  • No­rel­co Oy
  • Lum­me Ener­gia Oy
  • Te­ol­li­suu­den Voi­ma Oyj
  • Lin­nan Ham­mas Oy
  • Li­ons Club Sa­von­lin­na