Voit(olla) paras oppija!

Hankkeessa muokattiin tiloja

Syyslukukaudella 2016 käynnistyi Savonlinnan lyseon lukiossa opetushallituksen rahoituksella hanke nimeltä Voit(olla) paras oppija! Sitä kutsutaan lempinimellä Voitolla-hanke. Suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana niin opettajia kuin opiskelijoitakin.

Hanke koostui kahdesta osa-alueesta. Ensimmäinen oli  kirjastotilan muuttaminen monikäyttötilaksi, joka on myös opiskelijakunnan hallituksen käytössä. Sijoittamalla kirjoja tiiviimmin saatiin kirjastoon sekä työskentely- että oleskelutilaa.  Uusilla kalusteilla tilasta tuli viihtyisämpi, ja tekniikka, kuten suuret näytöt, mahdollistavat sen käytön Voitolla-hankkeen peliosuudessa. Uudistukset ulottuvat myös Bulevardille eli käytävään kirjaston vieressä. Kaikki opiskelijat ovat saaneet tehdä ehdotuksia kirjastosta ja opiskelijakunnan hallituksen kanssa on keskusteltu mm. siitä, millaista tilaa hallitus tarvitsee kokouksiinsa. Lisäksi yhteistyötä on tehty SAMI:n sisustussuunnittelijoiden ja Iskun kanssa.

Hankkeessa edistettiin pelien käyttöä

Hankkeen toinen osa liittyi pelien ja pelillistämisen käyttöön opetuksessa ja opiskelussa. Tämä osa hanketta käynnistyi varsinaisesti syksyn 2017 aikana, mutta opettajat ryhtyivät hankkimaan tietoa ja koulutusta aiheesta jo etukäteen. Tavoitteena on kehittää hyödyllisiä ja hauskoja tapoja käyttää pelejä opetuksessa, opiskelussa ja arvioinnissa. Opiskelijoista koottiin pelitutorryhmä.

Han­ke on li­sän­nyt opet­ta­ja­kun­nan ym­mär­rys­tä pe­lil­lis­tä­mi­ses­tä sekä pe­lien käy­tös­tä op­pi­mi­sen, ope­tuk­sen ja ar­vi­oin­nin tu­ke­na. Hank­keen myö­tä kou­lul­le on saa­tu han­kit­tua pe­le­jä, pe­lil­lis­tä­mis­tä tu­ke­vaa lait­teis­toa sekä li­sens­se­jä pelillistämistä tukeviin palveluihin. Opet­ta­jia on kou­lu­tet­tu han­ki­tun lait­teis­ton ja peli­a­lus­to­jen käyt­töön. Ko­ke­mus­ten ja­ka­mi­nen ja yh­des­sä työs­ken­te­ly ovat edis­tä­neet yh­tei­söl­lis­tä toi­min­ta­kult­tuu­ria. Hank­kees­sa to­teu­te­tut ti­lo­jen muu­tok­set ovat ol­leet on­nis­tu­nei­ta ja li­sän­neet mah­dol­li­suuk­sia pe­lien moni­puo­li­sem­paan käyt­töön niin oppi­tun­neil­la kuin va­paa-ajal­la­kin. Opis­ke­li­jat ovat saa­neet po­si­tii­vi­sia ko­ke­muk­sia op­pi­mi­ses­ta eri­lais­ten pe­lien avul­la sekä pe­laa­ji­na että te­ke­mäl­lä itse oppi­mis­pe­le­jä.

Pe­lien käyt­töä ope­tuk­ses­sa ke­hi­tet­tiin mm. Sep­po- ja Thing­link-so­vel­lus­ten avul­la. Muu­ta­mat opet­ta­jat ra­ken­si­vat kurs­seil­leen pako­huo­ne­pe­le­jä, ja niis­tä tuli opis­ke­li­joi­den kes­kuu­des­sa hy­vin suo­sit­tu­ja. Ly­se­on pro­jek­ti­vii­kol­la huh­ti­kuus­sa 2019 pako­huo­ne­pro­jek­tiin oli eni­ten il­moit­tau­tu­nei­ta, ei­vät­kä kaik­ki ha­luk­kaat edes mah­tu­neet ryh­mään. Hank­keen ai­ka­na han­kit­ty­ja vr-la­se­ja ja mui­ta lait­tei­ta koe­käy­tet­tiin kurs­seil­la. Me­di­a­ryh­män opis­ke­li­jat laa­ti­vat 360-ka­me­roil­la ja Thing­lin­kil­lä vir­tu­aa­li­tu­tus­tu­mis­kier­rok­sen kou­luun. Kier­ros­ta voi kat­sel­la kou­lun koti­sivuilta joko näy­töl­tä tai vr-la­seil­la.

 

Loppujen lopuksi Voit(olla pa­ras op­pi­ja! -han­ke jat­kui vie­lä syys­luku­kau­den 2018 ajan. Syk­syl­lä saa­tiin tie­tää, että hank­keen yh­tey­des­sä suun­ni­tel­tu sisä­pi­han uu­dis­tus voi­daan to­teut­taa, ja työt aloi­tet­tiin en­nen maan jää­ty­mis­tä ja lu­men sa­ta­mis­ta mm. pois­tet­ta­vien pui­den kaa­ta­mi­sel­la ja sade­vesi­jär­jes­tel­miin liit­ty­vil­lä kai­vuu­töil­lä. Koko kou­lua jän­nit­ti, kun kai­vin­kone ja muu­ta ta­va­raa nos­tet­tiin nos­tu­ril­la edes­ta­kai­sin kou­lu­ra­ken­nuk­sen yli.  Tal­vi­kau­den tauon jäl­keen työt jat­kui­vat ja valmistuivat elokuussa 2019 koulun jo alettuia. Pihalle sijoitettiin kalusteita ja liikunnallisia pelejä, jotka olivatkin ahkerassa käytössä niin kauan kuin säät syksyllä sallivat.

Hankkeen vastuuopettajina toimivat Anita Hietalahti ja Virpi Loikkanen, mutta vastuutehtäviin ovat osallistuneet monet muutkin opettajat, tiloihin ja kalustukseen liittyen erityisesti Titta Välimaa.