Liikkuva toinen aste

Opetushallituksen hankerahoitus

Opetushallitus on jo aikaisemmin rahoittanut perusasteen Liikkuva koulu -hankkeita. Kun rahoitus laajennettiin toiselle asteelle, sai Lyseo lukuvuonna 2018-19 varsin huomattavan hankerahoituksen ja 2019-20 vielä jatkorahoituksen liikkumisen edistämiseen.

Mitä rahalla tehdään?

Yh­te­nä hank­keen ta­voit­teis­ta  on li­sä­tä opis­ke­li­joi­den mah­dol­li­suut­ta käyt­tää kou­lun ti­lo­ja ja vä­li­nei­tä kou­lu­päi­vän ai­ka­na, sil­loin kun ne ovat ope­tuk­sel­ta va­pai­na. Hankkeen aikana Lyseolla on käyn­nis­tetty lii­kun­ta­tu­tortoi­minta, ja lii­kun­ta­tu­to­rit toi­mi­vat näi­den va­pai­den vuo­ro­jen “isän­ti­nä” ja myös  peli­ka­ve­rei­na tar­vit­ta­es­sa. Eri­koi­suu­ksina tar­jot­tiin ka­ra­ten al­kei­ta ja ilma­joo­gaa. Ko­kei­lu poi­ki muu­ta­mia po­ru­koi­ta, jot­ka sit­ten hyö­dyn­si­vät vuo­ro­ja ke­vään  jak­sois­sa.

Yhtenä kär­ki­tee­mana hankkeessa  on is­tu­mi­sen tauot­ta­mi­nen ja näin op­pi­mi­sen edel­ly­tys­ten pa­ran­ta­mi­nen.  Ly­se­on opet­ta­jat ovat läh­te­neet tä­hän hy­vin mu­kaan, ja eri­lais­ten toi­min­nal­lis­ten ope­tus­me­ne­tel­mien  käyt­töä ko­keil­laan jo mo­nil­la tun­neil­la. Hank­keen an­si­os­ta olem­me voi­neet ka­lus­taa yh­den luo­kan ko­ko­naan “il­man tuo­le­ja”. Jump­pa­pal­lot, tasa­pai­no­lau­dat,  sää­det­tä­vät pöy­dät, sit­too­lit, rek­ki­tan­got ja pin­gis­vä­li­neet työ­pöy­dil­le tar­jo­a­vat toi­min­nal­lis­ta vaih­te­lua pe­rin­tei­seen is­tu­mi­seen.