Yhessä-hanke

Oppilaitosnuorisotyötä

Kak­si­vuo­ti­nen oppi­lai­tos­nuo­ri­so­työn ke­hit­tä­mis­han­ke Yhes­sä! pyr­kii luo­maan kou­lui­hin uu­sia, jous­ta­via toi­min­ta­ta­po­ja nuor­ten koh­taa­mi­seen. Sen tar­koi­tuk­se­na on vä­hen­tää nuor­ten kou­lu­pu­dok­kuut­ta ja ko­et­tua yk­si­näi­syyt­tä, vah­vis­taa elä­män­tai­to­ja sekä hel­pot­taa siir­ty­miä kou­lu­tus­as­teel­ta toi­sel­le ja työ­e­lä­mään. Hank­keen or­ga­ni­soi­ja­na on Kaak­kois-Suo­men am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun nuo­ri­so­alan tut­ki­mus- ja ke­hit­tä­mis­kes­kus Ju­ve­nia. Sa­von­lin­nan ly­se­on lu­ki­on li­säk­si mu­ka­na ovat Mik­ke­lin lu­kio ja kol­me am­mat­ti­oppi­lai­tos­ta  Mik­ke­lis­sä, Piek­sä­mä­el­lä ja Sa­von­lin­nas­sa.

http://read.xamk.fi/2018/kes­ta­va-hy­vin­voin­ti/teh­daan-yh­des­sa-nuo­rel­le-hyva-tu­le­vai­suus/

Sa­von­lin­nan ly­se­on lu­kio sai hank­keen en­sim­mäi­sen vuo­den ai­ka­na kak­si ni­mik­ko-opis­ke­li­jaa XAMK:n yh­tei­so­pe­da­go­gi­o­pis­ke­li­jois­ta. Yh­des­sä hei­dän kans­saan suun­ni­tel­tiin pien­ryh­mä­toi­min­taa, jos­ta lo­pul­ta to­teu­tui maa­han­muut­ta­ja­o­pis­ke­li­joi­den ryh­mä, joka to­teut­ti vi­deo- ja dia­e­si­tys­muo­toi­sen lu­kio-op­paan ma­han­muut­ta­ja­taus­tai­sil­le opis­ke­ke­li­joil­le. Mu­ka­na oli myös Yhes­sä-hank­keen ve­tä­jiä ja äi­din­kie­len opet­ta­ja sekä me­di­a­ryh­mä­läi­siä. Kou­lul­la to­det­tiin, että op­paas­ta voi­vat hyö­tyä myös suo­ma­lais­syn­tyi­set opis­ke­li­jat, jo­ten sil­le on käyt­töä opi­nto-oh­jauk­sen kurs­seil­la.

Yhes­sä-hank­keen toi­mi­jat oli­vat mu­ka­na Ly­se­on pro­jek­ti­vii­kol­la ja to­teut­ti­vat pe­lil­li­sen ta­ri­nan­ker­ron­nan pro­jek­tin. Opet­ta­jil­le han­ke tar­jo­si kak­si kou­lu­tus­ilta­päi­vää, joi­den ai­ka­na yh­des­sä poh­dit­tiin, kuin­ka omaa kou­lua voi­si edel­leen ke­hit­tää yh­tei­söl­li­sem­mäk­si ja viih­tyi­säm­mäk­si työ­ym­pä­ris­tök­si.

Toi­nen yh­tei­sö­pe­da­go­gi­o­pis­ke­li­jois­ta suo­rit­ti ke­vääl­lä opin­toi­hin­sa kuu­lu­van har­joit­te­lu­jak­son ly­se­ol­la. Ta­voit­tee­na oli edel­leen ko­keil­la ja ke­hoit­tää oppi­lai­tos­nuo­ri­so­työ­tä, jo­hon ei ole en­nes­tään val­mii­ta mal­le­ja.

Lukuvuonna 2019-20 toimintaa jatkettiin vielä yhden opettajien koulutusiltapäivän merkeissä. Kaksi uutta yhteisöpedagogiopiskelijaa otti vastuuta ja ideoi uutta toimintaa lyseolaisten parissa. Yhessä-hanke ja uusio Yeesaamo-hanke tukevat toisiaan, koska molempien tavoitteena on opiskelijoiden hyvinvoinnin lisääminen. Edellisen vuoden tapaan Yhessä-toimijat ovat mukana Lyseon projektiviikolla 2020.