Älylataamo

Mikä hanke?

Älylataamo-hank­kees­sa on si­sus­tet­tu yksi luok­ka ja sen yh­tey­des­sä ole­va aula­tila uu­del­leen. Luokasta poistettiin perinteiset pulpetit ja opettajan pöytä ja tilalle tuotiin suuria patjoja sekä siirrettäviä pöytiä, kevyitä tuoleja ja seisomapöytiä sekä suuri näyttö. Niitä sijoitettiin myös luokan yhteydessä sijaitsevaan eteistilaan, ns. Älyeteiseen. Li­sää mu­ka­vuut­ta ja viih­tyi­syyt­tä tiloihin saatiin mm. verhoilla, tyy­nyil­lä, huo­vil­la ja va­lai­si­mil­la. Ti­lan käyt­töä va­paa-ai­koi­na li­säsi PlayStation-peli­kon­so­lin ja kai­ut­ti­mien hank­ki­mi­nen.

Hank­kee­seen on kuu­lu­nut myös opet­ta­jien tu­tus­tu­mis­ta muu­al­la teh­tyi­hin uu­siin tila­rat­kai­sui­hin, pe­da­go­gi­sia työ­pa­jo­ja ja mui­hin vas­taa­viin hank­kei­siin pe­reh­ty­mis­tä ope­tus­hal­li­tuk­sen jär­jes­tä­mis­sä ta­pah­tu­mis­sa. Han­ke­ra­hoi­tuksen päät­tyessä vuonna 2017 oli tar­peen kar­toit­taa sekä opet­ta­jien että opis­ke­li­joi­den ko­ke­muk­sia Äly­la­taa­mos­ta.

Tuloksia

Opis­ke­li­ja­ky­se­ly: Ky­se­lyyn vas­ta­si 190 opis­ke­li­jaa kou­lun n. 230:stä kah­den en­sim­mäi­sen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­jas­ta. Lä­hes kaik­ki (96 %) oli­vat ol­leet oppi­tun­neil­la Äly­la­taa­mos­sa ja 70 % oli viet­tä­nyt siel­lä ai­kaa oppi­tun­tien ulko­puo­lel­la. Ky­se­lyn tu­lok­sia voi­daan siis pi­tää var­sin kat­ta­vi­na. Opis­ke­li­joi­den ko­ke­mus­ten mu­kaan oppi­tun­neil­la oli teh­ty kaik­kea sitä, mitä lu­kio-opis­ke­luun yleen­sä kuu­luu. Eni­ten mai­nin­to­ja oli koh­dis­sa “opet­ta­jan lu­en­noin­ti” ja “ryh­mä­työt”. Suo­sit­tu­ja oli­vat ol­leet myös oma­tah­ti­nen opis­ke­lu ja kir­jal­lis­ten teh­tä­vien te­ke­mi­nen. Lisä­ky­sy­myk­ses­sä opis­ke­li­jat oli­vat mai­nin­neet tun­neil­la käy­neen vie­rai­li­joi­ta.

Huo­mat­ta­va enem­mis­tö ar­vi­oi Äly­la­taa­mon hy­väk­si opis­ke­lu­pai­kak­si. 64 %:n mie­les­tä siel­lä on miel­lyt­tä­väm­pää opis­kel­la kuin ta­val­li­ses­sa luo­kas­sa. 36 % ar­vi­oi opis­ke­lu­mo­ti­vaa­ti­on­sa pa­ran­tu­neen uu­des­sa ti­las­sa, ja 22 % ar­vi­oi op­pi­van­sa Äly­la­taa­mos­sa pa­rem­min kuin muu­al­la. Mo­ti­vaa­ti­on tai op­pi­mi­sen heik­ke­ne­mis­tä oli ko­ke­nut 4-7 % opis­ke­li­jois­ta. Lo­put ar­vi­oi­vat Äly­la­taa­mon yhtä hy­väk­si op­pi­mis­pai­kak­si kuin muut­kin luo­kat.

Kou­lu­viih­ty­vyy­den li­sää­jä­nä Äly­la­taa­mo oli vie­lä­kin sel­ke­äm­min opis­ke­li­joi­den suo­si­os­sa: 74 % ar­vi­oi sen pa­ran­ta­van viih­ty­vyyt­tä. Viih­tyi­syy­den ja mo­ti­vaa­ti­on pa­ra­ne­mi­sen yh­teys nä­kyy avo­ky­sy­mys­ten vas­tauk­sis­sa. Mo­nien opis­ke­li­joi­den mie­les­tä Äly­la­taa­mo on mu­ka­va paik­ka, kos­ka siel­lä on peh­me­ät is­tui­met ja ren­to tun­nel­ma, joka edis­tää op­pi­mis­ta. “Työs­ken­te­ly on ren­nom­paa ja sitä kaut­ta asi­at jää hel­pom­min mie­leen, kun on viih­tyi­sä ym­pä­ris­tö, jos­sa opis­kel­laan”, eräs opis­ke­li­ja ki­teyt­tää.

Oppi­tun­tien ulko­puo­lel­la opis­ke­li­jat viet­tä­vät Äly­la­taa­mos­sa pää­mää­rä­tön­tä va­paa-ai­kaa (“chillataan”, “hengataan ka­ve­rei­den kans­sa”) ja pe­laa­vat, mut­ta myös te­ke­vät läk­sy­jä ja opis­ke­le­vat ko­kei­ta var­ten. Opis­ke­li­jat toi­vo­vat hy­vin yksi­mie­li­ses­ti kou­luun li­sää Äly­la­taa­mon ta­pai­sia ti­lo­ja (89 %). Ylei­ses­ti voi­daan to­de­ta, että opis­ke­li­jat ovat ot­ta­neet Äly­la­taa­mon hy­vin omak­seen sekä opis­ke­lu- että va­paa-ajan käyt­töön ja ko­ke­vat op­pi­van­sa ja viih­ty­vän­sä siel­lä hy­vin.

Opet­ta­ja­ky­se­ly: Ky­se­lyyn vas­ta­si 18 Sa­von­lin­nan ly­se­on lu­ki­ol­la pää­toi­mi­ses­ti työs­ken­te­le­väs­tä noin 25 opet­ta­jas­ta. Heis­tä seit­se­män eli 40 % oli osal­lis­tu­nut Äly­la­taa­mon suun­nit­te­luun ja ra­ken­ta­mi­seen ja kuu­si eli 33 % oli pi­tä­nyt siel­lä oppi­tun­te­ja.Vas­tauk­siin voi vai­kut­taa jon­kin ver­ran se, että hank­keen ku­lu­es­sa opet­ta­ja­kun­nas­sa on ta­pah­tu­nut var­sin pal­jon muu­tok­sia mm. eläk­keel­le siir­ty­mis­ten ta­kia, jo­ten vas­taa­jis­ta osa ei ole ol­lut ly­se­ol­la vie­lä esi­mer­kik­si Äly­la­taa­mon suun­nit­te­lu- ja käyt­töön­otto­vai­hees­sa.

Se, että opet­ta­jien pa­la­ve­rit ja opet­ta­jain­ko­kouk­set pi­de­tään ny­kyi­sin Äly­la­taa­mos­sa, nä­kyi yksi­mie­li­si­nä vas­tauk­si­na ky­sy­myk­ses­sä “Mis­sä muis­sa ti­lan­teis­sa olet ol­lut Äly­la­taa­mos­sa?”. Nii­den li­säk­si oli mai­nit­tu kou­lu­tus­ti­lan­teet, pa­la­ve­rit opis­ke­li­joi­den kans­sa ja info­ti­lai­suu­det tu­le­vil­le opis­ke­li­joil­le. Kun ky­syt­tiin Äly­la­taa­mon miel­lyt­tä­vyyt­tä työs­ken­te­ly-ym­pä­ris­tö­nä, puo­let vas­taa­jis­ta il­mai­si jon­kin kan­nan. Kol­men mie­les­tä se on miel­lyt­tä­väm­pi, vii­den mie­les­tä yhtä miel­lyt­tä­vä ja yh­den mie­les­tä vä­hem­män miel­lyt­tä­vä kuin ta­val­li­nen luok­ka. Kol­me kuu­des­ta Äly­la­taa­mos­sa opet­ta­nees­ta opet­ta­jas­ta oli to­teut­ta­nut pe­da­go­gi­sen muu­tok­sen si­ten, että opis­ke­li­joi­den oma työs­ken­te­ly ja it­se­näi­syys oli­vat li­sään­ty­neet.