Opiskelijahuoltopalvelut

Terveydenhoitaja Maija Aalto

Ly­se­on lu­ki­ol­la pääsääntöisesti maa­nan­tai­sta torstaihin klo 8.00-15.30. Vas­taan­otto il­man ajan­va­raus­ta ma-to klo 8.00-9.00 sekä 11.30-12.00. Muut ajat ajan­va­rauk­sel­la.

Yhteydenotto Wilman kautta, soittamalla, tekstiviestillä tai sähköpostitse.

Puh. 044 417 2370

S-posti: maija.aalto@etelasavonha.fi

Opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on opiskelijan terveyden, hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn seuranta ja edistäminen. Palveluihin kuuluvat mm. terveystarkastukset, yksilöllinen terveysneuvonta, seksuaaliterveysneuvonta ja raskaudenehkäisy, puolustusvoimien ennakkoterveystarkastukset kutsuntaikäisille, rokotukset, matkailijan terveysneuvonta sekä ensiapu tapaturmatilanteissa. Kaikki opiskelijat kutsutaan ter­veys­tar­kas­tuk­seen en­sim­mäi­sen opiskeluvuo­den ai­ka­na. Terveystarkastusajan voi halutessaan varata myös itse. Ter­veys­tar­kas­tus pai­not­tuu haas­tat­te­luun ja kes­kus­te­luun ter­vey­tee­n ja hyvinvointiin sekä opis­ke­luu­n vai­kut­ta­vis­ta asi­ois­ta. Tar­kas­tuk­ses­sa tutkitaan tarpeen mukaan mm. ve­ren­pai­ne, hemo­glo­bii­ni sekä pi­tuus ja pai­no.

Jos sai­ras­tut äkil­li­ses­ti, il­moi­ta aina en­sin pois­sa­o­los­ta­si ryh­män­oh­jaa­jal­le. Esim. fluns­san, kuu­meen tai vat­sa­tau­din ta­kia et tar­vit­se terveydenhoi­ta­jan to­dis­tus­ta. Tär­ke­ää on, ettet tar­tu­ta mui­ta ja jäät kotiin sairastamaan. Huol­ta­jan sel­vi­tys sai­raus­pois­sa­o­los­ta on riit­tä­vä. Tau­din pit­kit­ty­es­sä tai hoi­to-oh­jei­ta saa­dak­se­si ota yh­teys ter­vey­den­hoi­ta­jaan Wil­man kaut­ta tai puhelimitse.

Terveydenhoitajan kautta käytössäsi ovat myös fysioterapeutin, ravitsemusterapeutin, päihdetyöntekijän ja nuorisopsykiatrian palvelut

Koulupsykologi

Koulupsykologi tarjoaa 1-5 käynnin arviointijakson, jossa voidaan pohtia opiskelijan kanssa yhdessä, mikä olisi hänelle paras apu juuri tässä tilanteessa. Kou­lu­psy­ko­lo­gin luok­se voi tul­la esi­mer­kik­si seu­raa­vien asi­oi­den tii­moil­ta:

 • opis­ke­luun liit­ty­vät haas­teet: esim. jän­nit­tä­mi­nen, yo-kir­joi­tuk­set, lii­al­li­nen kuor­mi­tus opin­nois­sa, kou­lu-uu­pu­mus, stres­si
 • it­se­näis­ty­mi­seen liit­ty­vät poh­din­nat, oman iden­ti­tee­tin poh­din­taan liit­ty­vät ky­sy­myk­set ja haas­teet, itse­tun­toon liit­ty­vät ky­sy­myk­set
 • haas­teet ka­ve­ri­suh­teis­sa tai pari­suh­tees­sa
 • vä­sy­mys, ala­ku­loi­suus, mie­li­alan vaih­te­lut, yk­si­näi­syy­den ko­ke­muk­set

Lis­ta ei ole kai­ken kat­ta­va. Kou­lu­psy­ko­lo­gin luok­se kan­nat­taa tul­la sil­loin, kun itse ko­kee tar­vet­ta ja juu­ri nii­den asi­oi­den kans­sa, jot­ka mie­len pääl­lä kul­loin­kin ovat.

Psykologin yhteystiedot ja ohjeet ajanvaraukseen terveydenhoitajan kautta.

Lääkäri Irina Litmanen

Vastaanotto Lyseon lukiolla keskiviikkoisin klo 8.00-15.00 ja ajanvaraus terveydenhoitajalta.

Kuraattori

Lyseon lukion kuraattoripalvelut toimivat ajanvarauksella. Kuraattoripalveluihin voit ottaa yhteyttä wilman kautta, puhelimitse tai sähköpostilla. Kuraattorin huone sijaitsee terveydenhoitajan huoneen vieressä.

Lukuvuonna 2023-24 Lyseon lukiolla on kaksi kuraattoria:

Kuraattorit tekevät myös yhteisöllistä työtä (tapahtumat, teematunnit, ryhmät), joten tulemme lukuvuoden aikana tutuiksi myös näissä tilanteissa!

https://etelasavonha.fi/palvelut/opiskeluhuolto/oppilas-ja-opiskeluhuollon-kuraattoritoiminta/

Kuraattoripalvelu on koulunkäynnin ja opiskelun tukea ja ohjausta tarjoavaa ehkäisevää sosiaalipalvelua. Opiskelijan perheen ja muiden läheisten kanssa tehdään yhteistyötä, mutta opiskelija voi tulla kuraattorin luo myös yksin. Vanhempi tai huoltaja ei voi kieltää opiskelijaa käyttämästä kuraattoripalvelua. Kohtaaminen perustuu aina luottamukseen ja opiskelijalla on oikeus kieltää itseään koskevien opiskeluhuollon tietojen luovuttamisen esim. vanhemmille. Opiskeluhuollon kuraattori tarjoaa ohjausta ja tukea erityisesti perhetilanteeseen, vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa sekä osallistuu myös oppilaitoksen yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön. Opiskelijoilla esikoulusta toiselle asteelle on oikeus käyttää opiskeluhuollon kuraattoripalveluita. Tarvittaessa kuraattori voi ohjata oppilaan myös muiden ammattilaisten luo.

Esimerkkitilanteita, jolloin kuraattoriin ollaan yhteydessä:

 • hankaluudet ja motivaatiopulmat koulunkäynnissä
 • kaverihaasteet tai muut sosiaalisten tilanteiden pulmat
 • kiusaamistilanteet
 • mielialaoireilu, esim. alakuloisuus, ahdistuneisuus
 • käyttäytymisen pulmat
 • elämän kriisi- tai muutostilanteet
 • haasteet perheessä tai lähisuhteissa
 • tunnesäätely
 • koulupoissaolot
 • vanhempien ohjaus, neuvonta, tuki

Erityisopettaja Annele Rontu

Erityisopettaja arvioi opiskelijan tukitarpeita ja tekee pedagogisen tuen suunnitelmia. Erityisopettaja on tavattavissa maanantaisin ja keskiviikkoisin Taidelukiolla ja Lyseon lukiolla (huone 217). Yhteydenotto päivisin puhelimella 050 599 9489 tai Wilman kautta. Tapaamisaika kannattaa sopia etukäteen.