Hakijan oppaat ja tiedonsiirto

Hakijan oppaat

Alla olevista oppaista löydät tärkeää tietoa lukio-opinnoista sekä ainevalintojen teosta. Sa­von­lin­nan kau­pun­gin pe­rus­kou­lu­jen op­pi­laat te­ke­vät alus­ta­vat aine­va­lin­nat wil­man kaut­ta. Muu­al­ta Ly­se­oon ha­ke­vat op­pi­laat täyt­tä­vät liit­tee­nä ole­van aine­va­lin­ta­kor­tin ja pa­laut­ta­vat sen lu­ki­oon yh­teis­haku­ai­ka­na.

Niveltiedon välittäminen Savonlinnan lukioihin

Oppivelvollisuuslain muutos tuo peruskouluille tiedonsiirtovelvoitteen, eli nivelvaiheessa on huolehdittava, että lakisääteinen tiedonsiirto toteutuu kun opiskelija aloittaa opintonsa lukiossa.

Oppivelvollisuuslaki 1214/2020 23:

Oppivelvollisen siirtyessä toisen koulutuksen järjestäjän koulutukseen, aikaisemman koulutuksen järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava oppivelvollisen koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle koulutuksen järjestäjälle.

Vastaavat tiedot on annettava myös uuden koulutuksen järjestäjän pyynnöstä. Sen lisäksi, mitä 3 momentissa säädetään, rehtorilla ja oppivelvollisen opetukseen osallistuvalla opettajalla on 4 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa oikeus salassapitosäännösten estämättä saada oppivelvollisen koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot opiskelijahuoltotyöhön osallistuvilta.

Toimintaohjeet niveltiedon siirtämiseen:

Peruskoulut keräävät tarvittavat niveltiedot oppilaistaan peruskoulun päättökevään aikana.

Peruskoulun toimijat sopivat työnjaosta ja siitä kuka kerää ja toimittaa tiedot lukioon. Tietojen kerääminen edellyttää erityisopettajan asiantuntijuutta sekä erityisopettajan ja opinto-ohjaajan yhteistyötä.

Alla oleva tiedonsiirron lomake täytetään huolellisesti (1 lomake/lähettävä oppilaitos) ja lähetetään salattuna sähköpostina lukion opinto-ohjaajalle (Savonlinnan lyseon lukio Sara Jakonen, sara.jakonen@savonlinna.fi).

Lomake lähetetään oppilaitokseen heti opintojen alettua. Jos tietoa siirretään kaupungin sisältä, savonlinna.fi sähköpostiosoitteesta voi lähettää viestin ilman erillistä salausta.

Huoltajat voivat täydentää sähköisesti siirrettyjä tietoja ottamalla yhteyttä oman nuorensa ryhmänohjaajaan Wilmassa sekä lähettää niveltietoa lukioille. Uudet lukiolaiset saavat erityisopettajan tiedotteen asiaan liittyen hyväksymiskirjeen mukana.

Tiedonsiirtolomake:

Download (DOCX, Unknown)